top of page
Slide2.JPG

BIỂU PHÍ CÔNG TY

Citrus Fruits

1

PHÍ TƯ VẤN

CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

1. Hướng Nghiệp 

2. Quảng Cáo Đa Kênh

3. Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp

  • Ghi chú: Cá nhân hoặc doanh nghiệp sẽ được tư vấn một cách hệ thống và bài bản tư các chuyên gia Youth Education.

Citrus Fruits

2

PHÍ ĐÀO TẠO

CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

1. Hướng Nghiệp 

2. Quảng Cáo Đa Kênh

3. Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp

  • Ghi chú: Cá nhân hoặc doanh nghiệp sẽ được đào tạo một cách hệ thống và bài bản tư các chuyên gia Youth Education.

Citrus Fruits

3

PHÍ XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI

DOANH NGHIỆP

1. Quảng Cáo Đa Kênh

2. Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp

  • Ghi chú: Doanh nghiệp sẽ được xây dựng và triển khai hệ thống bài bản tư các chuyên gia Youth Education.

bottom of page