top of page
Slide1.JPG

SỰ KIỆN TRONG NĂM 2024

 • Quảng Cáo Facebook
  Quảng Cáo Facebook
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Khoá học quảng cáo Facebook A-Z dành cho Chủ Doanh Nghiệp.
 • Quảng Cáo Zalo OA
  Quảng Cáo Zalo OA
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Khoá học quảng cáo Zalo OA A-Z dành cho Chủ Doanh Nghiệp.
 • Quảng Cáo Tiktok
  Quảng Cáo Tiktok
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Khoá học quảng cáo Facebook A-Z dành cho Chủ Doanh Nghiệp.
 • Quảng Cáo Facebook
  Quảng Cáo Facebook
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Khoá học quảng cáo Facebook A-Z dành cho Chủ Doanh Nghiệp.
 • Quảng Cáo Zalo
  Quảng Cáo Zalo
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Khoá học quảng cáo Zalo OA A-Z dành cho Chủ Doanh Nghiệp.
 • Quảng Cáo Tiktok
  Quảng Cáo Tiktok
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Khoá học quảng cáo Tiktok A-Z dành cho Chủ Doanh Nghiệp.
 • Quảng Cáo Facebook
  Quảng Cáo Facebook
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Khoá học quảng cáo Facebook A-Z dành cho Chủ Doanh Nghiệp.
 • Quảng Cáo Zalo
  Quảng Cáo Zalo
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Khoá học quảng cáo Zalo OA A-Z dành cho Chủ Doanh Nghiệp.
 • Quảng Cáo Tiktok
  Quảng Cáo Tiktok
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Giờ xác định sau
  Học qua Zoom hoặc nền tảng Google
  Khoá học quảng cáo Facebook A-Z dành cho Chủ Doanh Nghiệp.
bottom of page